Voorwaarden

Terminologie

Gast: een persoon die bij huisalfons verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die bij de huisalfons heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van huisalfons, of namens de eigenaar van huisalfons, huisalfons beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging door huisalfons van een door de gast aangemeld verblijf.

Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een totale verblijfskosten op de KBC rekening van huisalfons is gestort.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

1. huisalfons

1.1 huisalfons is beschreven in de website www.huisalfons.be. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de locatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Het minimum verblijf in huisalfons is één nacht.

1.3 huisalfons is 24 uur per dag toegankelijk.

1.4 Rusttijden zijn van 22.00 uur tot 07.00 uur.

1.5 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis.

1.6 Huisdieren zijn niet toegestaan.

1.7 De kamers zijn geschikt voor twee personen.

1.8 Inchecken vanaf 14u, uitchecken om 11 uur.

2. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW. De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting.

2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3. Tarieven van de huisalfons zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op de website van huisalfons (www.huisalfons.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. huisalfons is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3. Reservering en Betaling

3.1 Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door huisalfons, dient de hoofdgast de totale verblijfskost over te maken op rekening van huisalfons.

3.2 De reservering is pas definitief als dit betaald is. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een bevestiging door huisalfons.

3.3 De totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar : rekening nummer BE ten name van huisalfons, met vermelding van de datum van verblijf.

3.4 De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant. De B&B accepteert geen credit card.

4. Annulering

4.1 Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (14.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.

4.2 Bij annulering minder dan 7 dagen wordt geen bedrag geretourneerd.

4.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.2 dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan huisalfons te worden doorgegeven.

4.4 huisalfons heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (14.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

5. Schade

5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de huisalfons accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door huisalfons gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de huisalfons accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

5.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6. Klachten

6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan huisalfons voor te leggen. huisalfons dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is huisalfons gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, ziekte van de eigenaren of overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van huisalfons kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 huisalfons kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart huisalfons tegen aanspraken dienaangaande. huisalfons is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van huisalfons.

8.2 huisalfons kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van huisalfons.

8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van huisalfons, indien en voor zover huisalfons uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van huisalfons is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van huisalfons in het voorkomende geval zal uitkeren.

9. Privacy

9.1 huisalfons zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10. Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Niet Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.